Без рубрики

Kerstboodschap van aartsbisschop Elisey aan alle orthodoxe gelovigen van het bisdom Den Haag en Nederland van de Russisch-Orthodoxe Kerk

By 12.01.2021 No Comments

Hooggewijde metropolieten, aartsbisschoppen, bisschoppen, eerbiedwaardige vaders, eerwaarde monniken en monialen, dierbare broeders en zusters!

Ik wil u van harte gelukwensen met het feest van de Geboorte van Christus!

Het licht van de glinsterende evangelische ster van Bethlehem verwarmt ons hart met de hoop dat ons geloof niet vergeefs is. En onze weg naar God wordt op verbazingwekkende wijze bekroond door een ontmoeting met Hem. Hij belichaamt alles was volmaakt, stralend en rein is. We vinden de Zoon van God, die het Leven is, dat ons inspireert met Goddelijke Wijsheid en onbevlekte Liefde. Het Evangelie getuigt over deze ontmoeting met Hem als over een historische gebeurtenis. Het pasgeboren kind werd aanbeden door voorname en arme mensen. Wijze en eenvoudige mensen volgden Hem en luisterden naar Zijn woorden over het Nieuwe Goddelijke Verbond. De ontmoeting met de Zoon van God vernieuwt op radicale wijze het geloof dat tot die tijd vooral een kwestie was van een godvruchtige traditie.

Nadat we God in de persoon van de Mens Jezus Christus hebben ontmoet en Zijn Nieuwe Testament hebben aanvaard, treden we in communie met de geïncarneerde Zoon van God, en worden door Zijn Goddelijke wil verlost van de lethargie van de zonde. Ons leven verandert en onze levensweg wordt bekroond door de Opstanding in Gods Heerlijkheid. Die woorden zijn slechts een resonantie van de blijde boodschap die door de oude profeten voorzegd was en die ons allen geopenbaard wordt in de Geboorte van de Zoon van God in onze zondige maar tegelijkertijd ook gezegende wereld. Moge het Licht van Christus’ Wijsheid, ons getoond in Zijn diepe nederigheid, ons vergezellen bij onze blijde verkondiging binnen de grenzen van onze dagelijkse contacten in de Lage Landen die door de inspanningen van de heiligen geheiligd zijn. En moge dat Licht van Christus voor ons opstralen in de onzichtbare aanwezigheid der Engelen die zingen: ‘Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen’.

Christus wordt geboren, looft Hem!

Met liefde en zegen,

+ Elisey