Без рубрики

Kerstboodschap van de hooggewijde Antoni metropoliet van Chersonesos, patriarchaal Exarch van West-Europa

By 07.01.2021 No Comments

Hooggewijde metropolieten, aartsbisschoppen, bisschoppen, eerbiedwaardige vaders, eerwaarde monniken en monialen, dierbare broeders en zusters!

Van harte gelukgewenst met het feest van de Geboorte van Christus! Na een langdurige vastenperiode hebben we deze heilige dag mogen bereiken en vallen vol eerbied neer voor de Kribbe waarin de Heer Zich aan ons openbaart, Hij Die om ons en onze verlossing in de wereld is gekomen.

Het heeft God behaagd om te kloppen op de deur van de wereld, die Hem niet verwachtte, Hem niet erkende en die vanaf de eerste dagen van het leven van het Goddelijke Kind haar razernij richtte op Hem die in zachtmoedigheid en deemoed verlossing op aarde bracht en de deuren naar het Hemels Koninkrijk opende. Maar ondanks de verbetenheid van het menselijk kwaad werd het toch overwonnen door de Goddelijke Liefde en deze grootse overwinning vormt een bron van niet-aflatende hoop.

Dit jaar vieren we het feest van de Geboorte van Christus onder moeilijke omstandigheden. De pandemie van het coronavirus heeft ons leven aanzienlijk veranderd. Wat vroeger zo gewoon leek, is nu onbereikbaar. Wat we niet op waarde schatten, blijkt van onschatbare waarde. Misschien hebben we vroeger niet stilgestaan bij het belang van een goede gezondheid, de waarde van contact met familie en vrienden, van het gebed in Gods kerk, waar we aan konden deelnemen als ons hart ons dat ingaf. Terwijl we nu van veel zaken verstoken zijn en allerlei tegenspoed ondervinden, leren we ons eigen leven opnieuw te waarderen.

Op de drempel van het nieuwe jaar maken we de balans op van het afgelopen jaar en leren we om zoals apostel Paulus dat ons op het hart drukt voor alles God te danken en om in alles Zijn onbeschrijfelijke Voorzienigheid te zien op weg naar het Hemels Koninkrijk.

Ondanks de beproeving die de mensheid ondergaat verliezen wij, gelovigen, niet de moed en richten we terwijl we bij de Kerstkribbe staan hoopvol onze blik op het Goddelijk Kind dat Zijn handen naar ons uitstrekt. We geloven dat Hij Die de poorten van de hel heeft verbrijzeld, de dood door Zijn Dood heeft vertreden, de wereld spoedig zal bevrijden van de pandemie, genezing zal schenken aan de zieken en troost aan de treurenden.

Tot u, dierbare bisschoppen, vaders, broeders en zusters richt ik mijn oprechte felicitaties met het feest van de Geboorte van Christus en wens u een gelukkig nieuwjaar. Moge het komende jaar vredig en gezegend zijn.

+ ANTONI
metropoliet van Chersonesos en West-Europa