Без рубрики

Kerstboodschap Patriarch Kirill Dec 2020 jan 2021

By 07.01.2021 No Comments

Hooggewijde metropolieten, aartsbisschoppen, bisschoppen, eerbiedwaardige vaders, eerwaarde monniken en monialen, dierbare broeders en zusters!

Van harte gelukgewenst met het feest van de Geboorte van onze Heer Jezus Christus.

Heden verheugt de hemelse en aardse Kerk zich over de komst in de wereld van onze Heer en Verlosser en zendt zij haar dank en lof op tot God voor Zijn liefde en barmhartigheid voor het menselijk geslacht. Vol geestdrift luisteren we naar het gezang: ‘Christus wordt geboren, looft Hem! Christus komt, gaat Hem tegemoet!’ (irmos van de Kerstcanon). Met diepe eerbied en hoop kijken we naar de grot in Bethlehem, waar in een armoedige kribbe in windsels gehuld het Goddelijk Kind ligt.

Heden is waarlijk voltrokken het mysterie van onze godsdienst: God is verschenen in het vlees, Hij Die werd gerechtvaardigd in de Geest en Die aanschouwd wordt door de Engelen (1Tim. 3: 16). Het is onmogelijk het mysterie van de menswording van God te doorgronden. Het is onmogelijk om in volheid te begrijpen hoe Hij, Die de bron van het leven is, Zich warmt aan de warme adem van dieren! De Schepper van het heelal verootmoedigt zich door het beeld van de schepping aan te nemen. De Zoon van God wordt de Zoon des mensen! ‘Onderzoek het niet,’ waarschuwt Johannes Chrysostomos, ‘daar waar God het wil, verandert Hij de orde der natuur. Hij wilde, kon, daalde neder en verloste. Alles onderwerpt zich aan God. Heden wordt Hij Die IS geboren en Hij Die IS wordt wat Hij nog niet was. Hij wordt een mens zonder op te houden God te zijn’ (homilie bij de Geboorte van onze Verlosser Jezus Christus).

Terwijl we het verlossende feest van de Geboorte van Christus vieren, beschouwen we in de geest de onveranderlijk bovenzinnelijke en beslissende betekenis van deze gebeurtenis voor de gehele mensheid. Daarnaast is het ook belangrijk om de persoonlijke dimensie van het mysterie van de Menswording Gods niet uit het oog te verliezen. We noemen de Heer in onze gebeden immers niet zomaar onze Verlosser.

We weten uit ervaring dat de mens niet in staat is om het kwaad in zichzelf te overwinnen, hoe zeer hij ook zijn best doet. De zonde, die de ziel heeft verlamd en de menselijke natuur heeft beschadigd kan niet bestreden worden via meditatietechnieken of psychologische trainingen. Alleen God is in staat om de mens te genezen en hem in zijn oorspronkelijke schoonheid te herstellen. ‘Waarom heeft God ons in vlees gehuld?’ vraagt de heilige Efraïm de Syriër en hij antwoord: ‘Opdat het vlees zelf de vreugde van de overwinning zou kunnen proeven en de genadegaven zou mogen ervaren… zodat mensen als het ware met vleugels zouden opstijgen en in Hem alleen de rust verwerven.’ (Commentaren bij het Evangelie, hoofdstuk 1). De menswording Gods bevrijdt uit de slavernij van de zonde en opent de weg naar de verlossing. 

‘Ik ben een Licht, in de wereld gekomen, opdat ieder die in Mij gelooft, niet in het duister blijft,’ (Joh. 12: 46) getuigt de Heer. Zoals de heldere ster van Bethlehem de wijzen uit het verre Oosten bij het Goddelijke Kind Jezus bracht, zo zijn ook wij, christenen, die kinderen van het Licht zijn, geroepen om deze wereld te verlichten met het licht van het geloof (Mt. 5, 14), opdat de mensen om ons heen onze standvastigheid en moed, ons geduld en godvruchtigheid, onze grootmoedigheid en oprechte liefde voor onze naasten zien en God verheerlijken op de dag dat Hij ons bezoekt. (1 Pet. 2: 12).

Nu de volkeren op aarde de moeilijke beproeving van een nieuwe ziekte ondergaan, wanneer de harten van de mensen bevangen zijn door angst en zorgen met betrekking tot de toekomst, is het extra belangrijk om onze gemeenschappelijke en individuele gebeden te intensiveren en de Heer onze werken van liefdadigheid aan te bieden. Veel van onze broeders en zusters zijn door de pandemie beroofd van de mogelijkheid een kerk te bezoeken. Laten we voor hen bidden tot de Barmhartige Schepper opdat Hij hun geestelijke en lichamelijke krachten mag hernieuwen, opdat hij de zieken genezing mag schenken en Zijn hulp zendt aan de artsen en al het andere medisch en verzorgend personeel, die opofferingsgezind vechten voor de gezondheid en het leven van de zieken.

Laten we niet vergeten dat geen enkel probleem de geestelijke kracht van de mens kan breken als hij een levend geloof bewaart en in alles op God vertrouwt. En daarom ondergaan we alle beproevingen in nederigheid, want als ik op Hem vertrouw, is Hij mij tot heiliging (uit de Grote Completen) zoals Christus’ Kerk in deze heilige kerstdagen zingt. Laat we bidden dat de armoedige grot van ons leven verlicht wordt door het ongeschapen licht van de Godheid en dat een vermorzeld en nederig hart eerbiedig de Verlosser Die in de wereld is gekomen mag ontvangen zoals eens de kribbe van Bethlehem.

Het hart van een mens is niet te klein voor God als het vervuld is van liefde. ‘Hij die werken van liefde doet zal een medebewoner der Engelen zijn en medetronen met Christus,’ schrijft de heilige Efraïm de Syriër. (homilie over deugden en ondeugden, 3). Moge deze heilige feestdagen voor ons een tijd van werken van liefdadigheid zijn. Laten we van de genadevolle gelegenheid gebruik maken om de pasgeboren Jezus Christus te verheerlijken door hulpbehoevenden te helpen, treurenden te troosten en misschien in de eerste plaats hen die geveld zijn door het coronavirus of nog lijden onder van de gevolgen ervan.

Moge de Heer de volkeren op aarde verlichten met Zijn kennis en moge Hij hun zegenen met vrede en moge Hij ons helpen om te beseffen dat we samen verantwoordelijkheid dragen voor het heden en de toekomst van onze planeet. Moge het pasgeboren Goddelijke kind ons liefde en eensgezindheid in onze gezinnen schenken en moge Hij onze jeugd beschermen tegen zonden en gevaarlijke misstappen. Nogmaals van harte gelukgewenst met het lichtende feest van de Geboorte van Christus en ik wens iedereen een goede gezondheid, niet-afnemende vreugde en Gods hulp toe, van het waarachtig Licht, dat elke mens verlicht, Die komende was in de wereld (Joh. 1: 9). Amen.

+

Kirill
PATRIARCH VAN MOSKOU EN GEHEEL RUSLAND
Moskou,
Kerst 2020/2021