Laatste nieuws. Aartsbisschop

Aanzegging van Aartsbisschop Elisey van Den Haag en Nederland in verband met het Liturgie en Coronavirus

By 17.03.2020 No Comments

Geliefde broeders en zusters in de Heer, Godminnende werkers van de kerk en
kloosterlingen, eerwaarde geestelijken van het Bisdom Den Haag!
Met pijn in het hart zie ik hoe de mensen zich zorgen maken over de coronavirusinfectie die zich over heel Europa verspreidt. De overheid en de sociale diensten zullen, in hun streven naar veiligheid en preventieve bescherming, de bevolking dwingen zich tijdelijk te isoleren en openbare bijeenkomsten van welke aard dan ook te beperken, met inbegrip van de aanwezigheid bij kerkdiensten. Het Bisdom Den Haag aanvaardt deze oproep tot uitvoering met begrip en steun voor belangrijke voorzorgsmaatregelen.
Tegelijkertijd zullen, in welke verdrukking de Kerk van Christus zich ook moge bevinden, de genade van onze Heer, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest nooit tekort schieten. “Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?,” vraagt de Apostel Paulus; “Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heer.” (Rom. 8.35-37).
Met een dergelijk geloof dragen we ons Kruis in navolging van Christus. Laat ons onze christelijke zorg dragen voor onze naasten door ons te vervolmaken in de liefde. Wij kunnen ons overal sterken en ons overal geestelijk voeden met gebed, zowel in de kerk als thuis; zowel in gemoedelijke rust als in verontrustende tijden. Ons waken in gebed kan ook niet worden belemmerd door mogelijke tijdelijke omstandigheden, waarin we de kerk misschien niet kunnen betreden. We zullen echter in staat zijn om, door de indringendheid van onze gebedsvolle aandacht en door het roepen van onze ziel om de ziekten die ons van alle kanten omringen te stoppen, ons lichaam tot een tempel te maken, wanneer we ons hart zullen openen voor de reinigende werking van de Geest van God. In onze situatie is het nuttig om verschillende hulpmiddelen en voorwaarden voor het gebed te gebruiken, waaronder het internet, dat nu in de hele wereld op grote schaal wordt gebruikt. Laten we tegelijkertijd niet in deze netwerken blijven steken in lege dromen en vluchtige indrukken, maar op zoek gaan naar het heilzame water van het gebed, naar opnames van kerkdiensten van de Heilige Orthodoxe Kerk. Mogen onze geestelijken ook op dit gebied hun initiatief tonen door gebedsdiensten uit te zenden op het internet, ook in het Nederlands of andere talen, zodat uw roep tot God gehoord kan worden door mensen die gedwongen zijn om verstoken te zijn van fysieke communicatie in hun eigen taal. Met deze boodschap roep ik de rectoren van de parochies van het Bisdom Den Haag van de Russisch-orthodoxe kerk in Nederland op om geestelijke en sociale verantwoordelijk te tonen en smeek ik Gods zegen over u af, opdat u verstandige beslissingen mocht nemen indachtig de huidige lokale situatie inzake het samenkomen voor gebed, bij het besluiten of gelovigen überhaupt moeten samenkomen of thuis moeten blijven voor een bepaalde periode. Hoe moeilijk het ook is, maar zolang de priester gezond is, moet hij ervoor zorgen dat het gebed en de eucharistieviering niet ophouden in de kerk, zoals van oudsher gebeurt, zelfs als de deuren gesloten zijn. Dan kunnen onze parochianen, in deze moeilijke omstandigheden van zelfisolatie, wetende dat het Sacrament plaatsvindt in de kerk en dat het brood en de wijn veranderen in het Lichaam en Bloed van Christus, te minste mentaal en geestelijk, aansluiten bij het koor van de Heilige Engelen, die elke eredienst vergezellen.
Dierbare broeders en zusters! Ook mij is het lot den deel gevallen om enige tijd in gedwongen fysieke afscheiding van u te zijn vanwege de sluiting van de grenzen van onze landen. Mogen wij echter onze fysieke scheiding overwinnen met spirituele nabijheid!
En laten we niet vergeten dat we zowel in ons leven als in de ganse wereld tekenen ontmoeten van geboorte en sterven, zowel glimpen van licht als zwarte duisternis, zowel uitbarstingen van liefde en kwaadaardige veroordeling. Dit alles wordt ons gegeven opdat wij creatieve keuzes zouden maken. Laten we de aloude bijbelse woorden van de Heer in gedachten houden: “het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht, door de HERE, uw God, lief te hebben.” (Deut, 30:19)
Met liefde en zegen,
+Elisey,
Aartsbisschop van Den Haag en Nederland