Laatste nieuws

Aartsbisschop
KERSTBOODSCHAP VAN AARTSBISSCHOP ELISEY AAN ALLE ORTHODOXE GELOVIGEN VAN HET BISDOM DEN HAAG EN NEDERLAND VAN DE RUSSISCH-ORTHODOXE KERK

Hooggewijde metropolieten, aartsbisschoppen, bisschoppen, eerbiedwaardige vaders, eerwaarde monniken en monialen, dierbare broeders en zusters!

Ik wil u van harte gelukwensen met het feest van de Geboorte van Christus!

Het licht van de glinsterende evangelische ster van Bethlehem verwarmt ons hart met de hoop dat ons geloof niet vergeefs is. En onze weg naar God wordt op verbazingwekkende wijze bekroond door een ontmoeting met Hem. Hij belichaamt alles was volmaakt, stralend en rein is. We vinden de Zoon van God, die het Leven is, dat ons inspireert met Goddelijke Wijsheid en onbevlekte Liefde. Het Evangelie getuigt over deze ontmoeting met Hem als over een historische gebeurtenis. Het pasgeboren kind werd aanbeden door voorname en arme mensen. Wijze en eenvoudige mensen volgden Hem en luisterden naar Zijn woorden over het Nieuwe Goddelijke Verbond. De ontmoeting met de Zoon van God vernieuwt op radicale wijze het geloof dat tot die tijd vooral een kwestie was van een godvruchtige traditie.

lees verder

KERSTBOODSCHAP PATRIARCH KIRILL DEC 2020 JAN 2021

Hooggewijde metropolieten, aartsbisschoppen, bisschoppen, eerbiedwaardige vaders, eerwaarde monniken en monialen, dierbare broeders en zusters!
Van harte gelukgewenst met het feest van de Geboorte van onze Heer Jezus Christus.
Heden verheugt de hemelse en aardse Kerk zich over de komst in de wereld van onze Heer en Verlosser en zendt zij haar dank en lof op tot God voor Zijn liefde en barmhartigheid voor het menselijk geslacht. Vol geestdrift luisteren we naar het gezang: ‘Christus wordt geboren, looft Hem! Christus komt, gaat Hem tegemoet!’ (irmos van de Kerstcanon). Met diepe eerbied en hoop kijken we naar de grot in Bethlehem, waar in een armoedige kribbe in windsels gehuld het Goddelijk Kind ligt.
Heden is waarlijk voltrokken het mysterie van onze godsdienst: God is verschenen in het vlees, Hij Die werd gerechtvaardigd in de Geest en Die aanschouwd wordt door de Engelen (1Tim. 3: 16). Het is onmogelijk het mysterie van de menswording van God te doorgronden. Het is onmogelijk om in volheid te begrijpen hoe Hij, Die de bron van het leven is, Zich warmt aan de warme adem van dieren! De Schepper van het heelal verootmoedigt zich door het beeld van de schepping aan te nemen. De Zoon van God wordt de Zoon des mensen! ‘Onderzoek het niet,’ waarschuwt Johannes Chrysostomos,…lees verder

Kerstboodschap van de hooggewijde Antoni metropoliet van Chersonesos, patriarchaal Exarch van West-Europa

Hooggewijde metropolieten, aartsbisschoppen, bisschoppen, eerbiedwaardige vaders, eerwaarde monniken en monialen, dierbare broeders en zusters!
Van harte gelukgewenst met het feest van de Geboorte van Christus! Na een langdurige vastenperiode hebben we deze heilige dag mogen bereiken en vallen vol eerbied neer voor de Kribbe waarin de Heer Zich aan ons openbaart, Hij Die om ons en onze verlossing in de wereld is gekomen.
Het heeft God behaagd om te kloppen op de deur van de wereld, die Hem niet verwachtte, Hem niet erkende en die vanaf de eerste dagen van het leven van het Goddelijke Kind haar razernij richtte op Hem die in zachtmoedigheid en deemoed verlossing op aarde bracht en de deuren naar het Hemels Koninkrijk opende. Maar ondanks de verbetenheid van het menselijk kwaad werd het toch overwonnen door de Goddelijke Liefde en deze grootse overwinning vormt een bron van niet-aflatende hoop.
lees verder

CIRCULAIRE ZEGEN van Aartsbisschop ELISEY van Den Haag en Nederland aan alle priesters, geestelijken, monniken, kerkelijke bedienaren en alle gelovigen van het BISDOM VAN NEDERLAND VAN DE RUSSISCH-ORTHODOXE KERK
09 april 2020

Eerwaarde vaders, broeders en zusters! Ik groet u van harte aan de vooravond van de Lijdensweek, die ons allen in gebed de weg tot onze verrijzenis in onze Heer Jezus Christus doet ervaren. Moge Hij ons sterken in deze spirituele opgang en in het dragen van ons eigen kruis. Moge Hij genezing schenken van de wonden en ziekten van ziel en lichaam, waaraan we in deze tijd van beproevingen door het gevaar van een algehele coronavirusinfectie worden blootgesteld. Als voortzetting en verdere uitwerking van mijn vorige algemene boodschap en de diocesane circulaire van 25 maart smeek ik Gods zegen af over het navolgen door ons allen van de volgende interne regels van ons bisdom, te beginnen met het feest van de Intocht des Heren in Jeruzalem op 12 april van dit jaar, tot het afkondigen van andersluidende zegeningen: 1. Alle geestelijken die gezond zijn en hiertoe in staat zijn, hebben de zegen om alle diensten in de kerk gedurende de hele Goede Week te celebreren, en ook om, volgens het gebruik in hun parochie, de andere feestelijke en dagelijkse kerkdiensten te houden. In deze dagen van epidemie is het essentieel dat het liturgisch gebed in onze kerken weerklinkt, met bijzondere voorbeden tot de Heer voor al diegenen die lijden aan ziekten of het risico lopen om besmet te raken. Het is niet omwille van zichzelf dat de geestelijken in deze tijden bidden, maar omwille van hun volk, zowel de gelovigen als de niet-gelovigen…lees verder

Bericht van Aartsbisschop Elisey van Den Haag en Nederland in verband met het Coronavirus

Geliefde broeders en zusters in de Heer, Godminnende werkers van de kerk en kloosterlingen, eerwaarde geestelijken van het Bisdom Den Haag! Samen met u ga ik elke stap op de weg van de Grote Vastentijd in deze tijden van onverwachte beproevingen voor onze spirituele standvastigheid, die tot uiting komen in de bezorgdheid van de wereld om ons heen over de snelle ontwikkeling van de coronavirusinfectie, dat de gezondheid en levens van mensen over de hele wereld aangrijpt.Op 11 maart van dit jaar gaf ook de Heilige Synode van de Russisch-orthodoxe kerk uiting aan deze zorg en betuigde zij haar medeleven aan de familieleden en vrienden van slachtoffers van deze ziekte. Ook zegende zij het werk van de artsen en vrijwilligers die de zieken bijstaan en die preventieve maatregelen nemen om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. De stem van deze hiërarchen van de Russisch-orthodoxe kerk roept op tot terughoudendheid, nuchterheid en gebedsvol vertrouwen, en vestigt de aandacht op het feit dat een gelovige niet moet toegeven aan paniek en angsten ten gevolge van de verspreiding van onbevestigde informatie over de infectie.
Tegelijkertijd waarschuwt de Heilige Synode voor een lichtzinnige houding ten opzichte van infecties en voor het negeren van medische preventieve voorschriften.De belangrijkste oproep van onze Kerk dezer dagen is een geïntensiveerd gebed dat de ziekte moge worden overwonnen en dat kracht moge worden gegeven aan de artsen die ertegen strijden. Indachtig deze heilige oproep, verzoek ik onze geestelijkheid om in alle diensten in de de vredeslitanie de volgende aanvullende beden en priestergebed ten gehore van het volk te gebruiken… ->>lees verder

 

 

Aanzegging van Aartsbisschop Elisey van Den Haag en Nederland in verband met het Coronavirus en Liturgie

Geliefde broeders en zusters in de Heer, Godminnende werkers van de kerk  en  kloosterlingen, eerwaarde geestelijken van het Bisdom Den Haag!                                                                                                                                     

Met pijn in het hart zie ik hoe de mensen zich zorgen maken over de coronavirusinfectie die zich over heel Europa verspreidt. De overheid en de sociale diensten zullen, in hun streven naar veiligheid en preventieve bescherming, de bevolking dwingen zich tijdelijk te isoleren en openbare bijeenkomsten van welke aard dan ook te beperken, met inbegrip van de aanwezigheid bij kerkdiensten. Het Bisdom Den Haag aanvaardt deze oproep tot uitvoering met begrip en steun voor belangrijke voorzorgsmaatregelen.
Tegelijkertijd zullen, in welke verdrukking de Kerk van Christus zich ook moge bevinden, de genade van onze Heer, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest nooit tekort schieten. “Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?,” vraagt de Apostel Paulus; “Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heer.” (Rom. 8.35-37).
Met een dergelijk geloof dragen we ons Kruis in navolging van Christus. Laat ons onze christelijke zorg dragen voor onze naasten door ons te vervolmaken in de liefde. Wij kunnen ons overal sterken en ons overal geestelijk voeden met gebed, zowel in de kerk als thuis; zowel in gemoedelijke rust als in verontrustende tijden..

Videoboodschap van de aartsbisschop van Den Haag en Nederland. 16 maart 2020